letter, epistle, book, correspondence

Synonyms:
kaxez, mektûb
Examples:
Etymology:
Other forms: